วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมปั่นจักรยาน ส่งเสริมสุขภาพ


ภาพกิจกรรม ปั่นจักรยานเหนื่อย!!ขอพักหน่อยขออีกหน่อย


ปั่นชมวิววัด

ชมธรรมชาติ
เหนื่อยๆๆ

พักอีกแระ


ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวก


          ในกิจกรรมปั่นจักรยาน ส่งเสริมสุขภาพ นั้นได้รับประโยชน์  คือ
 • ทำให้ร่างกายแข็งแรง
 • ฝึกความอดทน
 • ฝึกความมีน้ำใจช่วยเหลื่อซึ่งกันและกัน

กิจกรรม เอกการประถมศึกษา


ภาพกิจกรรม การประถมศึกษา


VDO การแสดง


VDO การแสดง
ก่อนเข้างาน
ระหว่างรอทำการแสดง

1 2 3 โพสคู่หู ชะนีกับลิง          กิจกรรม เอกประถมศึกษานี้ เกิดประโยชน์ คือ
 • ทำให้กล้าแสดงออก
 • ทำให้มีความอดทนในการฝึกซ้อม
 • ทำให้เกิดความสามัคคี
 • ทำให้เกิดความคิดริเริ่มสิ่งใหม่

กิจกรรมรับน้อง


ภาพกิจกรรม รับน้องถ่ายภาพรวมหมู เอ๊ย รวมหมู่
พาน้องออกกำลังกาย

น้องๆเล่นเกมส์

น้องๆตั้งใจเล่นเกมส์มาก
ระหว่างรอทำบายศรีน้อง
พานบายศรี

บูมน้อง
บูมน้องๆ จนน้องๆซึ่ง                                  ในกิจกรรมรับน้องนี้ มีกิจกรรมคือ บายศรีสู่ขวัญ ให้น้องเล่นเกมส์ บูมน้อง  ในกิจกรรมรับน้องนี้เกิดประโยชน์ คือ

 • ทำให้เกิดความสามัคคีกันในกลุ่มและในหมู่คณะ
 • มีความสุขสนุกสนาน
 • สร้างสัมพันธ์ไมตรีพี่กับน้อง
 • รู้จักเสียสละ
 • รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น